New Welsh language version of MSE’s hit Open University 'Academoney' course | Fersiwn newydd iaith Gymraeg o gwrs poblogaidd MSE 'Academoney' gyda'r Brifysgol Agored

One of the Open University’s (OU) most popular free courses is going bilingual, giving Welsh language speakers the skills and knowledge they need to master their money, in their choice of Welsh or English. The course – Academi Arian – has been newly translated from MSE’s Academy of Money, an ambitious financial education project launched in English last year, when the UK’s biggest consumer website, MoneySavingExpert.com (MSE), teamed up with the world-leading distance-learning institution.

Hosted on the OU’s free OpenLearn platform, the academic course was the higher education provider’s most popular new, free course of the past year, with more than 37,000 sign-ups.

The course is made up of six two-hour sessions of study covering all key aspects of personal finance:

1. Making good spending decisions: You’ll examine what behavioural and marketing pressures influence purchasing decisions and look at a simple four-stage decision-making model. Developing your approach to money management underpins this session, and the rest of the course.  

2. Budgeting and taxation: This session examines how to calculate net income. You’ll explore expenditure patterns, how national insurance and income tax works, and how to plan to build a successful budget.

3. Borrowing money: This session looks at how different types of debt work, the differences between them and the dangers. It examines the concept of 'bad debt, good debt' and by the end, educates on how to borrow sensibly.

4. Understanding mortgages: Mortgage products are complex. This session gives a grounding in how they work, interest rates, repayments and possible penalties. It also examines mortgages from a lender’s perspective to explain why your mobile phone contract might just determine how much you can borrow.

5. Saving and investing: This session explains the difference between saving and investing, plus how to understand different types of saving vehicles and the basics of investments such as shares, bonds and commodities, and the associated risks.

6. Planning for retirement: In this last session, you’ll understand how state pensions, occupational and personal pension schemes work and the differences between them – it’s designed both for those imminently retiring and for those who have many years to go.

As with the English language course, Academi Arian is totally flexible, allowing students to study at their own pace, perhaps even choosing just one topic to brush up on. It is available to anyone wanting to improve their knowledge of personal finance for their own interest and financial capability, or, for those who work in consumer help industries, it can provide some academic grounding to support their work.

In addition to a free downloadable statement of participation, enrolling on the course will give students the opportunity to earn a free OU digital badge if they complete all six sessions. This is a way to demonstrate interest in the subject and a commitment to your career with continuing professional development.

The course was translated as part of the Wellbeing and Mental Health Collection for OpenLearn in Wales; a selection of free, bilingual resources in both Welsh and English, funded by the Higher Education Funding Council for Wales. The collection was delivered by The Open University in Wales, in partnership with The Open University Students’ Association, Wrexham Glyndŵr University and Adult Learners Wales.

Martin Lewis, founder of MoneySavingExpert.com, who also funded the roll-out of a curriculum-mapped financial education textbook for schools in Wales (1), said: "The MSE 'Academoney' is already one of the most popular free courses available – proof of just how under-invested we are in financial education. That education is crucial, it’s almost a form of financial self-defence. So I’m delighted and thankful to the Open University that we can now tool people up, for free, in Welsh as well as English.

"After all, companies spend billions on advertising, marketing and teaching their staff to sell, yet we as consumers don’t get any buyer’s training. Academi Arian is about redressing the poor, or more likely, non-existent financial education many adults received at school. And while it is worth it just for your own financial knowledge, for many people, it’s also a great way to show commitment to professional development.

"The positive feedback we have had from those who have already completed the course is overwhelming, and now I hope to get similar feedback in Welsh, with many people taking a great step towards financial literacy. My only regret is I don’t have the Welsh language skills to come up with an equivalent name to 'Academoney' – but we’re open to suggestions."

Louise Casella, Director of The Open University in Wales, said: "Academi Arian is another landmark moment for us at the OU in Wales. Having the course available in Welsh will make the content more accessible to users in Wales, and help other organisations train their staff and the people they work with – both in Welsh and English. Supporting people to get on top of their finances is more important now than ever before, and can be a key part of Wales’ economic recovery from the coronavirus. 

"Free learning is an essential part of the OU’s mission. In Wales, we recently launched a bilingual collection of well-being and mental health resources for students on OpenLearn, and last year we worked with the Welsh Government to put together a suite of free courses for furloughed workers to help them reskill. Whether you want to know more about yourself, improve your career prospects or to understand personal finance, it’s never too late to start learning."

Academi Arian is now live on OpenLearn, and is part of its Wellbeing and Mental Health Collection. The English language course is also included in the English language version of the collection.

-ends-

Notes to editors

(1) For more information about the first-ever financial education textbook to be rolled out in Wales, see MSE’s news story.

Fersiwn newydd iaith Gymraeg o gwrs poblogaidd MSE 'Academoney' gyda'r Brifysgol Agored


Mae un o gyrsiau mwyaf poblogaidd, rhad ac am ddim y Brifysgol Agored yn mynd i fod yn ddwyieithog, gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar siaradwyr Cymraeg i feistroli eu harian, yn eu dewis iaith, boed hynny yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Mae'r cwrs - Academi Arian - wedi cael ei gyfieithu'n ddiweddar o MSE's Academy of Money, prosiect addysg ariannol uchelgeisiol a lansiwyd yn Saesneg y llynedd, pan ymunodd gwefan fwyaf y DU i ddefnyddwyr, MoneySavingExpert.com (MSE) â'r sefydliad dysgu o bell, blaenllaw. 

Yn cael ei gynnal ar lwyfan OpenLearn y Brifysgol Agored, dyma'r cwrs academaidd am ddim, newydd, mwyaf poblogaidd y darparwr addysg y llynedd, gyda mwy na 37,000 yn cofrestru.

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe sesiwn dwy awr o astudio yn ymdrin â phob agwedd ar gyllid personol:

1. Gwneud penderfyniadau gwario da: Byddwch yn archwilio pa bwysau ymddygiadol a marchnata sy'n dylanwadu ar benderfyniadau prynu ac yn edrych ar fodel penderfynu pedwar cam syml. Mae datblygu eich agwedd at reoli arian yn sail i'r sesiwn hon, a gweddill y cwrs.  

2. Cyllidebu a threthiant: Mae'r sesiwn hon yn archwilio sut mae cyfrifo eich incwm net. Byddwch yn archwilio patrymau gwario, sut mae yswiriant gwladol a threth yn gweithio, a sut mae cynllunio i adeiladu cyllideb lwyddiannus.

3. Benthyca arian: Mae'r sesiwn hon yn edrych ar sut mae gwahanol fathau o ddyled yn gweithio, y gwahaniaethau rhyngddynt a'r peryglon. Mae'n archwilio'r cysyniad 'dyled ddrwg, dyled dda' ac erbyn y diwedd, yn eich addysgu ynglŷn â sut mae benthyca'n synhwyrol.

4. Deall morgeisi: Mae cynhyrchion morgais yn gymhleth. Mae'r sesiwn hon yn rhoi sylfaen i chi o ran sut maent yn gweithio, cyfraddau llog, ad-daliadau a chosbau posibl. Mae hefyd yn archwilio morgeisi o safbwynt y darparwr benthyciadau i egluro sut y gallai eich contract ffôn symudol bennu faint y gallwch ei fenthyca.

5. Cynilo a buddsoddi: Mae'r sesiwn hon yn egluro'r gwahaniaeth rhwng cynilo a buddsoddi, yn ogystal â sut mae deall gwahanol fathau o fecanweithiau cynilo a hanfodion buddsoddiadau megis cyfranddaliadau, bondiau a nwyddau, a'r risgiau cysylltiedig.

6. Cynllunio ar gyfer ymddeoliad: Yn y sesiwn olaf hon, byddwch yn deall sut mae pensiynau gwladol, cynlluniau pensiwn personol a galwedigaethol yn gweithio a'r gwahaniaethau rhyngddynt - mae wedi'i dylunio i'r rheiny sydd ar fin ymddeol a'r rheiny sydd ymhell o ymddeol.

Fel gyda'r cwrs iaith Saesneg, mae Academi Arian yn hollol hyblyg, gan ganiatáu i fyfyrwyr astudio ar eu cyflymder eu hunain, ac efallai dewis un pwnc i'w astudio hyd yn oed. Mae ar gael i unrhyw un sy'n dymuno gwella eu gwybodaeth am gyllid personol er eu budd a'u gallu ariannol eu hunain, neu, ar gyfer y rheiny sy'n gweithio mewn diwydiannau sy'n helpu defnyddwyr, gall ddarparu sylfaen academaidd i gefnogi eu gwaith.

Yn ogystal â datganiad o gyfranogiad y gellir ei lawrlwytho am ddim, bydd cofrestru ar y cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill bathodyn digidol am ddim y Brifysgol Agored os ydynt yn cwblhau pob un o'r chwe sesiwn. Dyma ffordd o ddangos eich diddordeb yn y pwnc a'ch ymrwymiad i'ch gyrfa gyda datblygiad proffesiynol parhaus.

Cyfieithwyd y cwrs fel rhan o'r Casgliad Llesiant ac Iechyd Meddwl ar gyfer OpenLearn yng Nghymru; casgliad am ddim o adnoddau dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg, a ariannwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Darparwyd y casgliad gan y Brifysgol Agored yng Nghrymu, mewn partneriaeth â Chymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ac Addysg Oedolion Cymru.

Dywedodd Martin Lewis, sylfaenydd MoneySavingExpert.com, sydd hefyd wedi cyd-ariannu gwerslyfr addysg ariannol sy’n cydweddu â'r cwricwlwm yng Nghymru (1): "Mae 'Academoney' gan MSE eisoes yn un o'r cyrsiau mwyaf poblogaidd sydd ar gael am ddim - prawf o’r pwyslais yr ydym yn ei roi ar addysg ariannol. Mae'r addysg honno'n hollbwysig, bron fel math o hunanamddiffyniad ariannol. Felly rwy’n falch ac yn ddiolchgar i'r Brifysgol Agored am ein bod ni nawr yn gallu cymhwyso pobl, am ddim, yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

"Mae cwmnïau’n gwario biliynau ar hysbysebu, marchnata ac addysgu staff i werthu, ac eto nid ydym ni fel defnyddwyr yn cael unrhyw hyfforddiant fel prynwyr. Pwrpas Academi Arian yw gwneud yn iawn am yr addysg ariannol wael a gafodd llawer o oedolion, os o gwbl, yn yr ysgol. Ac er bod y cwrs yn ddefnyddiol ar gyfer eich gwybodaeth ariannol bersonol, i lawer o bobl, mae e hefyd yn ffordd wych o ddangos ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol.

"Mae’r adborth cadarnhaol a gawsom gan y rhai sydd eisoes wedi cwblhau’r cwrs yn anhygoel, a nawr rwy’n gobeithio cael adborth tebyg yn Gymraeg, wrth i lawer o bobl yn cymryd cam pwysig tuag at lythrennedd ariannol. Er mawr ofid imi, nid oes gen i'r sgiliau Cymraeg i greu enw cyfatebol i 'Academoney' - ond rydyn ni'n agored i awgrymiadau."

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru: "Mae Academi Arian yn foment pwysig arall i ni yn y Brifysgol Agored yng Nghymru. Bydd cael y cwrs ar gael yn Gymraeg yn gwneud y cynnwys yn fwy hygyrch i ddefnyddwyr yng Nghymru, ac yn helpu sefydliadau eraill i hyfforddi eu staff a'r bobl maent yn gweithio â nhw - yn Gymraeg a Saesneg. Mae cefnogi pobl i gael trefn ar eu harian yn fwy pwysig nag erioed nawr, a gall fod yn rhan allweddol o adferiad economaidd Cymru ar ôl y coronafeirws. 

"Mae dysgu am ddim yn rhan hanfodol o genhadaeth y Brifysgol Agored. Yng Nghymru, bu i ni lasio casgliad dwyieithog o adnoddau llesiant ac iechyd meddwl i fyfyrwyr ar OpenLearn yn ddiweddar, a'r llynedd buom yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i lunio cyfres o gyrsiau am ddim i weithwyr ar ffyrlo i'w helpu i ailsgilio. P'un a ydych eisiau dysgu mwy amdanoch eich hun, gwella eich rhagolygon gyrfa neu ddeall cyllid ariannol, nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau dysgu."

Mae Academi Arian bellach yn fyw ar OpenLearn, ac mae'n rhan o'i Gasgliad Llesiant ac Iechyd Meddwl. Mae'r cwrs iaith Saesneg hefyd ar gael yn y fersiwn Saesneg o'r casgliad.

-diwedd-

Nodiadau i olygyddion

(1) Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r gwerslyfr addysg ariannol cyntaf erioed i gael ei gyflwyno yng Nghymru, gweler stori newyddion MSE.